Skriv i gjesteboka
 


Ivar Foshaug ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ): Staskog
Ivar Foshaug 16 min Til alle hytteeiere som har mottatt tilbud fra Statskog om innløsning av festetomta. Da Statskog ikke vil utlevere navneliste på de som har fått tilbud om innløsning i 2017, ber jeg om at dere som vil være med på saken mot Statskog, gir dere tilkjenne til AHB v/ Ivar Foshaug. e-post: ifoshaug@online.no. tlf. 92638577. Vår advokat må ha navn og kontrakter for å gå videre med saken. Mvh Ivar Foshaug

torsdag 23. mars 2017
Ivar Foshaug ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ): Medlemsmøte AHB
Medlemsmøte Altevatn Hytte- og Båteierforening (AHB) i kommunestyresalen, Setermoen, 21.februar 2017. Til stede: 54 fremmøte medlemmer Saker: • Tvist med Statskog vedrørende innløsning av festetomter: o Ivar Foshaug orienterte o 2016: To søkere fikk tilbud om 40% av tomteverdien – sakene er ikke avgjort o 2017: 37 fått tilbud om innløsning. 1 har fått tilbud om 25 x festeavgiften – de øvrige 40% av tomteverdien. o Tomtefesteloven – ved tomtefester med tidsbegrensning kan Statskog kreve 40% av tomteverdien. De øvrige – uten tidsbegrensning: 25 x festeavgiften. o Merkelig prosedyrer – 5 forskjellige typer kontrakter med ulik behandling o AHB har prøvd å få kontakt med Landbruks- og justisdepartementet, samt Statskogs styreleder. Purringer er sendt. Brev til Statsministerens kontor er også sendt. o Stabssjefen ved Statsministeren har svart om at det ville komme svar på henvendelsen. o I dag kom det svar fra Landbruksdepartementet, der man bekrefter at saken er kommet inn og at det registreres uenighet med Statskog. o Svar fra administrasjon i Statskog argumenterer for at man ikke kan ikke gi bort fellesskapets verdier o Leder mener vi fortsatt har en god sak og henviser til en sak sørpå der grunneier har tapt i Borgarting lagmannsrett. o Saken bør prøves for rettsapparatet. o Forskjellsbehandling fra tidligere til nå, likeså forskjell mellom type kontrakt. o Rettsak vil koste penger og kanskje hytteeiere må være med å betale en egenandel for å fremme saken for retten. Hytteeier kan også få dekket kostnader inntil 100000 til en slik sak. o Spørsmål:  Hvem er det som setter tomteverdien på Altevatnet? IF: Slik det nå er det Statskog som har fastsatt tomteverdien. Statskog hevder de har brukt et takstfirma for å fastsette tomteverdiene.  Har vi en god nok advokat som kan føre saken for oss? IF: Har en advokat som vi har vi har fått råd fra. Om denne blir brukt videre er usikkert. AHB vil samarbeide med velforeningen på Bjørnefjell, hvor man er i tilsvarende situasjon.  Hytteeier innenfor Storholmen: Tomteverdien satt til kr 200.000, mens ei boligtomt på Setermoen er den samme.  Fristen på 1 april – hva skjer? IF: Fristen blir utsatt ut året  Statskog tar et gebyr på kr 11000 – hva med det? IF: Skrevet brev til Justisdepartementet om dette – svar er ikke kommet.  Tidligere styreleder i Statskog Arnstad: «alle tomtefestere skal behandles så likt som mulig.» IF: Viser til saken i 2010 der 30 hytteforeninger gikk sammen mot Statskog der Statskog tapte og Arnstad sa at alle kontrakter skulle behandles så likt som mulig. Statskog mener dette ikke gjelder ved innløsning.  Foreningshyttene har tapt i retten men saken blir å komme opp i Høyesterett. Dette gjelder både festeavgiften og innløsning av tomt.  Vil en rettsak også gjelde for de som har fått tilbud tidligere? IF: Usikker da de har nå satt tomteverdien høyere enn for noen år siden.  Kan festeavgiften økes? IF: Kun indeksregulering av denne.  AHB jobber med saken videre • Informasjon om mulig endring av reguleringsplan hyttefelt 1 (opparbeidelse av veier til hyttene, sikring av vannposter.) o Bardu kommune ved Per Åke Heimdal orienterte – kommunen er reguleringsmyndighet o Kommunen kan ikke gi tillatelse til bygging av veier så lenge det ikke er en reguleringsplan som dekker dette o Stier til hytter blir kjørt på og det er motorferdsel i utmark o Kommunen ønsker ikke å være kontrollerende myndighet om dette praktiseres o Mange interesser, hytteeiere, myndigheter, grunneier – alle må uttale seg om det skulle komme søknad om endring av reguleringsplanen o Enkelte ønsker vann inn og gråvann ut og dette må også ses på i et større område – ikke en enkelt hytte – må endringer til i reguleringsplanen – privat reguleringsforslag o Ikke en sak for noen få hytteeiere men for en forening der ønsket er fra flere o Anmode kommunen om en forhåndskonferanse før planarbeidet starter o Spørsmål:  Er det kun AHB som kan søke om reguleringsendring? Per Åke: Det mest relevante er at grunneier er søker. Kommunen har ikke kapasitet  Kostnad på en reguleringsplan? PÅ: Ingen formening • Status rekreasjonsløyper på Altevatn o Bardu kommune ved Per Åke Heimdal orienterte – kommunen har vedtatt plan for løyper for fornøyelseskjøring i Bardu Kommune – delt opp i fem løyper inkl den løypen som er foreslått/vedtatt i Salangsdalen o Påklagd av fylkesmannen og fylkeskommunen: Løypen opp til Bippas / grense nasjonalparken og løypen over Leinavatn – opp grensegata til Gamas o Settefylkesmann er Finnmark – svaret vil være på plass innen utgangen av feb 17 o Spørsmål:  Blir saken med positivt eller negativt utfall PÅ: Uvisst. Hvis sametinget skal gjennomføre befaring blir det store kostnader. Saken er tatt opp med Riksantikvaren om det er hjemmel om dette på ei løype på snø.  Gebyr: Saken blir tatt opp igjen i kommunestyret i april 17  PÅ: Løype 1 og 2 tror han blir godkjent i år for der er det ikke klager på løypevedtaket. • Diskusjon om hvordan dispensasjonskjøring med snøscootere i hyttefeltet praktiseres. Behov for avklaring om løypetraseer og eventuell merking. o AHB ved Lars Fossberg orienterte om hvordan kjøring iht dispensasjon gjennomføres o Bardu Kommune ikke så veldig streng i sin dispensasjonspraksis o Fått melding om at det foregår ikke ønskelig kjøring i hyttebyene o Det foregår kjøring i den trakka skiløypen som bl.a AHB står bak o AHB henstiller til at naboer i hyttebyene snakker sammen om hva en kan gjøre for å unngå unødvendig kjøring o Spørsmål:  Eier og nærmeste familie kan gis dispensasjon for å kjøre til hyttene  Kommunen stiller ikke krav til hvor vi skal kjøre  Henvendelser fra sørsiden. Spesielt etter at de nye hyttene kom så kjøres det litt i hytt og pine. Evt settes ned et utvalg/gruppe for å bli enig om trasevalg og evt lage et kart om hvor traseene bør/kan gå. Nye hytteeiere kjører på byggetillatelsen i fem år men det er sikkert ønskelig at naboer prates sammen om løypetrasevalg. • Strømprosjektet o Stort sett ferdig men evt etterarbeid må meldes o Ikke fått sluttsum da det må ses til sommeren om det er mye etterarbeid o Veien ble ikke skrapet i høst – blir tatt til sommeren  • Stiprosjektet o Ønske om at det søkes om reguleringsendring for å gjøre denne om.  IF: stien må ferdigstilles først. Skal det søkes om endring til bilvei så må det tas opp på årsmøtet.  Mer ønskelig om at den endres slik at det kan brukes av f.eks. ATV.  Hva skjer over myrene – i dag er det et stort gjørmehull. • IF: Fått anledning til å gå forbi de største myrene. Stien ferdig grovplanert. • Nytt strømprosjekt – sørsiden. o Egil Nyhus har startet en prosess på dette og saken ligger hos Troms Kraft o En fare for at det ikke blir lik pris som tidligere. o Viser til forskjeller i pris, pga bunnfradraget, på Ørneberget

torsdag 09. mars 2017
Inge Elverum ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ): Isfiskeløypa
Hei! Hovedløypa er nå lagt ned på isen ved Øse. Dette for å unngå bekkefaret før Persenbukta. Det er i år mye nedkjørte stikk fra Toppen til innenfor Storholmen. Mellom Båthamna og hovedløypa på sørsida var alle stikk borte! Dette er frustrerende for oss som tar oss av merkinga, og vi vet jo alle hvem som må betale for dette i framtida. Husk at Bardu kommune vil ta med slike utgifter i sine beregninger vedrørende løypeavgift! Mvh BMF

tirsdag 28. februar 2017
Lars Fossberg ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ): Vedtak om gebyr rekreasjonsløyper
Dagens vedtak i Bardu kommune: Vedtak: Saken utsettes på bakgrunn av manglende grunnlag til behandling. Følgende punkter må besvares:  Løypekort personlig/kjøretøy  Avgiftsordning for næringsaktører  Digitale løsninger  Løype 5 som del av ordningen  Kostnader knyttet til kontroll  Vurdering av de totale kostnadene til kommunen  Totale kostnader i forhold til endelige løypeforslag  Kontrollmyndighet  Sanksjonering

onsdag 15. februar 2017
Lars Fossberg ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ): Åpent medlemsmøte
Altevatn Hytte- og Båteierforening (AHB) arrangerer åpent medlemsmøte på i kommunestyresalen på Setermoen den 21.februar kl 1900. Agenda: - Tvist med Statskog vedrørende innløsning av festetomter - Informasjon om mulig endring av reguleringsplan hyttefelt 1 (opparbeidelse av veier til hyttene, sikring av vannposter.) - Status rekreasjonsløyper på Altevatn - Diskusjon om hvordan dispensasjonkjøring med snøscootere i hyttefeltet praktiseres. Behov for avklaring om løypetraseer og eventuell merking. AHB ønsker vel møtt!

onsdag 15. februar 2017
 
Powered by Phoca Guestbook


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Altevatn Hytte og Båteierforening

c/o Sigfred Steien
Kirkemogata 16
9360 Bardu

Tlf: 48129770

Annonsører:


Pb.42 - 9365 BARDU
Sentralbord 47923980
www.villmarkstur.net


Brandseggveien
9360 BARDU
Tlf. 90213000
www.fjellguiden.net


Din lokale leverandør av hytter og byggevarer til Altevatn.
Nybygg, tilbygg og ombygging.
Ta kontakt for tilbud!
http://www.hamcobygg.no/

nordbohus


Webløsning ©2014-10 av Web Norge