PROTOKOLL
Fra
Årsmøte i Altevatn hytte- og båteierforening

Tid: Tirsdag 8 april 2014 - kl 1900 - 2130.
Sted: Kommunehuset Setermoen

Informasjon fra Statsskog og Troms Kraft
Leder Ivar Foshaug ønsket velkommen til 41 medlemmer samt Kåre Rasmussen og Tom Rune Eliseussen fra Statskog. De siste var invitert for å orientere om status for utlegging av nye hyttetomter i Altevassområdet. Detaljreguleringen ifm utleggingen av nye tomter er nå lagt ut for offentlig høring. Målet er at det skal fattes et politisk vedtak i juni måned. Vedrørende parkering og annen infrastruktur er det behov for dialog med ABH og Bardu kommune. Det skal legges ut 66 nye tomter til private, i tillegg kommer tilbud for næring. Alle nye eiere skal tegne medlemsskap i AHB. Statsskog vurderer å forskuttere kostnader for strøm for de hyttetomter som legges ut i hyttefelt I.

Åpning
Leder Ivar Foshaug ønsker velkommen og åpner årsmøtet.

Sak 1 Valg av dirigent og referent.
Dirigent: Ivar Foshaug Enst
Referent: Lars Fossberg Enst

Sak 2 Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
Odd Nytrøen og Hjalmar Indrevoll Enst.

Sak 3 Godkjenning av innkalling
Fastsetting av kontigent legges inn som egen sak. Foruten dette godkjennes innkalling
og saksliste. Enst.

Sak 4 Årsmelding 2014.
Årsmeldingen godkjent. Årsmøtet ønsker at det utarbeides en uttalelse om
Altevannsveien ifm den dårlige standarden ifm påskeutfarten. Årsmøtet gir
styret fullmakt til å kjøpe løypeplog dersom man får et godt tilbud og man finner
en samarbeidsform med andre aktører. Årsmøtet støtter styret i at fristen ifm strøm
på nordsiden må settes langt senere enn 1/7, og styret skal forhandle med Troms Kraft
om ordlyden i kontrakten (f eks de forbehold som beskrives av Troms Kraft). Enst.

Sak 5 Regnskap 2014
Regnskapet oppgjort med et overskudd på kr. 117.203,63
Egenkapital pr. 31.12.13 kr. 235.271,59,-.
Revisjonsrapport opplest av kasserer.

Regnskap parkeringsordningen:
Oppgjort med et underskudd å kr. 42.617,-
Egenkapital pr. 31.12.13 kr. 689.060,-
Revisjonsrapport opplest av kasserer

Vedtak: Regnskapene godkjennes for forening og parkeringsordningen Enst.


Sak 6 Handlingsplan og budsjett for 2014
o Fortsette arbeidet med sti sørsiden.
o Jobbe videre med strøm på nordsiden.
o Reparere bølgebryter.
o Vedlikehold av veien Toppen - veis ende.
o Vedlikehold av parkeringsplasser.
o Dugnad sommeren 2014, ifm helg.
o Videre arbeid med løypeplog og løypekjøring

Vedtak: Handlingsplanen godkjent Enst.

Framlagt budsjett for foreningen og parkeringsordningen er vedtatt. Enst.


Sak 7 Medlemskontigent for 2015
Det vedtas ingen endringer i kontigenten for foreningen Enst.


Sak 8 Inkomnes saker
Intet Enst.

Sak 9 Valg 2013
Representant for valgkomiteen, Torfinn Strømseth, gikk gjennom komiteens forslag til nytt styre.
Etter valget ser det nye styret slik ut:
Leder Ivar Foshaug gj.valg 1 år
Nestleder/leder parkeringsordning Per Ludvik Hanstad ikke på valg
Sekretær Lars Fossberg ikke på valg
Kasserer Gunda Horn gj.valg 2 år
Forretningsfører parkeringsordning Richard Elverum ny valg 2 år
Styremedlem Anne-Margrethe L. Aune gj.valg 2 år
Varamedlem Stig Ole Sletten gj.valg 1 år
Varamedlem Tove Bjørnsen gj.valg 1 år
Medl. Parkeringsordningen Arne Dahlberg gj. valg 2 år
Medl. Parkeringsordningen Kåre Tune ikke på valg

Revisjon:
Revisor Helge Johansen ny valg 1 år
Vara Kjell Grimsbo ny valg 1 år

Valgkomite skal rulleres og velges for 3 år:
Leder Torgeir Nordhus på valg i 2015
Medlem Torfinn Strømseth på valg i 2016
Medlem Eva M Bjørkli på valg i 2017

Enst.


Sak 12 Avslutning
Gaver ble utdelt til kasserer parkeringsordningen Inge Alstad, leder valgkomite Stine Sølvik og revisor Svein Strømseth. Vin ble utdelt til Marit F Gundersen som takk for hjelpen ifm innkalling til årsmøte

Til slutt takket leder for fornyet tillit og ønsker hver og en vel hjem.

 


Lars Fossberg
Referent

Odd Nytrøen Hjalmar Indrevold Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Altevatn Hytte og Båteierforening

c/o Jørn Myrlund
Strokkenes 49
9350 Sjøvegan

Tlf: 90923370

Annonsører:


Pb.42 - 9365 BARDU
Sentralbord 47923980
www.villmarkstur.net


Webløsning ©2014-10 av Web Norge